47. พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด”

ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน พ.ศ. 2561 พบว่า พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความยาวประมาณ 726.76 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแล้ว 637.48 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ประมาณ 78.77 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ ระยะทาง 2,424.37 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นพื้นที่ชายฝั่งสมดุล พื้นที่หาดหิน/หน้าผา พื้นที่ชายฝั่งที่มีการสะสมของตะกอน พื้นที่ก่อสร้างรุกล้ำแนวชายฝั่ง และพื้นที่ปากแม่น้ำ/ปากคลอง การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พบว่า พื้นที่กัดเซาะรุนแรง ใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 22.51 กิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 42.17 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง ใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 29.37 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 7.64 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะน้อย ใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 37.40 กิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 95.92 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ง)

สรุปสภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด พ.ศ. 2561

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563ง)

ดาวน์โหลดข้อมูล